Chất lượng tột đỉnh

THUẬT NGỮ KỸ THUẬT

- UP Urea Phosphate

- KCLO3 Potassium Chlorate

- MOP: Muriate of Potash(Potassium Cloride)

- SOP: Sulphate of Potassium

- KNO3: Potassium Nitrate

- DAP: Diammonium Phosphate

- MAP: Mono Ammonium Phoaphate

- MKP: Mono Potassium Phosphate

- MSP: Mono Sodium Phospate

- DCP: Dicalcium Phosphate

- MDCP: Mono Dicalcium Phosphate

- AN : Ammonium Nitrate

- SA: Sulphate of Ammonium

-TAN: Technical Ammonium Nitrate

- ANP: Ammonium Nitro-Phosphate

- CN: Calcium Nitrate

- CAN : Calcium Ammonium Nitrate

- TTP: Triple Superphosphate

- TSP Trsodium Phosphate

- SSP: Single Super Phospate

- STPP: Sodium Tripolyphosphate

***

- Foliar ferlilizer : Phân bón lá

- Granular fertilizer: Phân bón hạt

- Foliar application: Bón lá/ Phun qua lá

- Soil application: Bón gốc/rễ

- Straight fertilizer:  Phân đơn

- Mixture/Blend  fertilizer: Phân trộn(trộn 2 hay nhiều loại) (như phân 3 màu) còn gọi là phân bón NPK

- Compound fertilizer: Phân hỗn hợp(Chủ yếu các dạng NPK thông thường) thường gọi là phân bón NPK

- Complex fertilizer: Phân phức hợp(tương tự như Compound nhưng ở mức cao hơn bằng cách phức hợp từ các quặng... quá trình phức hợp)

- Primary nutrients/elements: Nguyên tố/dinh dưỡng đa lượng(một số tài liệu lại nói Macronutrients/elements viết tắt ME)- Secondary nutrients/elements: nguyên tố/dinh dưỡng trung lượng

- Micronutrients/ Micro-Elements: Nguyên tốt/dinh dưỡng vi lượng/Viết tắt ME(đa số  tài liệu viết Trace Elements viết tắt là TE)/ nhìn chung đa số phân bón có đuôi là TE biểu thị có chứa vi lượng song một số nước lại viết là ME nên ở đây có sự nhầm lẫn của ME ví dụ: Greendelta 29-10-10+2ME thì chữ ME ở đây nói tới vi lượng và chắc chắn 100% là Micronutrients/ Vi lượng mà không thể là Macronutrients/ đa lượng được vì đa lượng là 29-10-10 đã được hiển thị.

- TE : Trace element/ Nguyên tố vi lượng = ME

- ME: Micro elements/ Nuyên tố vi lượng = TE

- EDTA : viết tắt bằng các chữ cái của Ethylene Diamine Tetraacetic Acid(vi lượng ở dạng Chelate)

- EDDHA : Viết tắt bằng các chữ cái của Ethylene Diamine Di(0-Hydroxyphenylacetic Acid(vi lượng ở dạng chelate cao cấp hơn)

- Chelate(-)/Chelated Form : Vi lượng ở dạng hữu cơ được chiết xuất từ các Amino và Free Amino Acid 

 Greendelta     Chất lượng tột đỉnh

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta