Diễn đàn phân bón kết thúc với những giải pháp

Đầu tháng 10 năm 2008 cuộc họp lần thứ 3 của diễn đàn các nhà tư vấn phân bón được tổ chức bởi Bộ trưởng Nông Nghiệp, Ủy ban Hóa chất và Phân bón, Đại diện hội Nông dân và các nhà phân phối, Các giám đốc điều hành của các hãng phân bón, các chuyên gia cao cấp của các bộ ngành của Ấn Độ và Mỹ đã gặp nhau tại Ấn Độ trong tuần qua.

Một loạt các giải pháp về phân bón đã đạt được là:

- Sự cần thiết xây dựng bản đồ đất đã trở nên cấp bách với cơ sở dữ liệu của việc cấp thẻ về tình trạng chất đất cho mỗi một vùng, trang trại trong toàn lãnh thổ trong đó chỉ rõ từng loại cây trồng, cách bón phân của từng vùng/hộ.

- Nhấn mạnh sự cần thiết cho mỗi Bang/vùng  nhằm tăng cường sự khuyến khích và quảng bá cho việc sản xuất và buôn bán phân bón đặc biệt là phân lân và kali.

-  Xây dựng và hoàn thiện ban quản lý phân bón thông qua Website (Hệ thống kiểm tra phân bón/Fertilizer Monitoring System (FMS) mà ở đó có thể cung cấp thông tin cho từng vùng/miền, các loại phân bón sẵn có, từng thời kỳ đúng lúc và chính xác.

- Bảo đảm hệ thống vận chuyển bằng đường sắt tới từng vùng/miền nhằm tạo ra hệ thống vận chuyển liên hoàn trong toàn lãnh thổ.

- Trong thời gian ngắn nhất làm sống lại  thị trường Urea gần đây nhằm tăng cường sản lượng Urea của mỗi địa phương để đạt được tự cung cấp về Urea.

- Làm giảm sự thiếu hụt về nguyên liệu sản xuất/đầu vào trong phạm vi sản xuất nội địa đặc biệt là Lân và Kali và điều tiết được sự tăng giá quốc tế đối với phân bón. Nếu cần thiết thì phải giành được những nguồn nguyên liệu trên thế giới để đảm bảo nguồn phân bón cho đất nước trong tương lai.

- Những biện pháp hiệu quả kể cả các quỹ tại địa phương do chính phủ quản lý cũng cần được sử dụng cho những liên doanh với những nước giàu nguyên liệu và ký kết được những thỏa thuận cung cấp nguyên liệu lâu dài.

- Tăng sử dụng phân qua lá trong toàn quốc điều này sẽ thu được năng suất nông nghiệp cao hơn so với sử dụng các loại phân bón khác.

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta